Privacybeleid

Badmintonvereniging Volant ’90, hierna te noemen “Volant ’90”, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Volant ’90 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens o.a. door deze toestemming te vragen op het aanmeldingsformulier.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit per email aan: administratie@volant90.nl

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Volant’90 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden, zoals de contributie facturering
  • Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst
  • Versturen van digitale berichten over en uitnodigingen voor lessen en/of andere evenementen
  • Ter benadering na beëindiging van het lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het overeengekomen lidmaatschap
  Doel Welke Persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn
  Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.
   • Voornaam
   • Achternaam
   • Adres
   • Geboortedatum
   • Telefoonnummer
   • E-mail adres
   • Geslacht
   • Ingangsdatum lidmaatschap
   • Beëindigingsdatum
   • Lidmaatschap
  Uitvoering van de overeenkomst. Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.
  Administratie
   • Voornaam
   • Achternaam
   • Adres
   • Geboortedatum
   • Telefoonnummer
   • E-mail adres
   • Geslacht
   • Ingang- en beëindigingsdatum lidmaatschap
  Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
  Versturen digitale berichten
   • Voornaam
   • Achternaam
   • E-mailadres
  Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is.
  Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.
   • Voornaam
   • Achternaam
   • Adres
   • Telefoonnummer
   • E-mail adres
  Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Volant’90 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam
  • Tussenvoegsel
  • Achternaam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • Mobiele telefoonnummer
  • E-mailadres

Verwerking van foto’s van leden

Foto’s van leden kunnen door Volant ‘90 worden gebruikt voor de volgende doelstelling(en):

  • PR en communicatie via de website volant90.nl van verenigingsactiviteiten
  • Communicatie via Facebook van verenigingsactiviteiten
  • Communicatie in de lokale kranten van verenigingsactiviteiten

Foto’s worden gedurende de looptijd van de overeenkomst en 2 jaar daarna bewaard.

Verstrekking aan derden

Voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst worden uw persoonsgegevens verstrekt aan de Nederlandse Badminton Bond

Zonder uw toestemming verstrekt Volant ‘90 uw persoonsgegevens verder alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Lidmaatschapsovereenkomst die Volant ‘90 met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, publicatie en onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens Volant’90 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons . Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Volant ‘90. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Volant ‘90 past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Badmintonvereniging Volant’90

De Proosdijhal
Edisonstraat 6
1433 KA  Kudelstaart
E: administratie@volant90.nl